ประวัติความเป็นมา

ตราสัญลักษณ์สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำกัด เป็นตราพระพิรุณทรงนาค ตั้งอยู่ในวงกลม โดยมีอักษรภาษาไทยว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำกัด อยู่ภายในวงกลม มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า The Savings and Credit Cooperative of The Ministry of Agriculture and Cooperatives Limited

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำกัด ได้รับ การจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 เป็นนิติบุคคล เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2516 ด้วยความร่วมใจ และสมัครใจของข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีคณะผู้จัดตั้ง จำนวน 14 คน สมาชิกแรกตั้งจำนวน 182 คน มีทุนในการดำเนินงานเพียง 10,320 บาท โดยเริ่มแรกได้ดำเนินธุรกิจการถือหุ้น และการให้เงินกู้แก่สมาชิก ในปี 2516 ได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 1 มีนายปรีดา กรรณสูต อดีต ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการคนแรก และกรรมการ จำนวน 14 คน ระยะแรกสหกรณ์ยังไม่มีการจ้างผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ ต้องอาศัยข้าราชการในสังสังกัด สป.กษ. ทำหน้าที่ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแทน ต่อมาในปี 2537 ได้เริ่มให้บริการรับฝากเงินจากสมาชิกนับถึงปัจจุบันสหกรณ์ได้ดำเนินธุรกิจมาเป็นเวลา 48 ปี มีสมาชิกทั้งสิ้น 4,210 คน มีทุนดำเนินงาน 2,454,586,601.52 บาท มีเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน 10 คน สามารถให้บริการและอำนวยประโยชน์ให้กับสมาชิกได้อย่างทั่วถึง สล็อตเว็บตรง