ระเบียบสหกรณ์

ปี 2567

 • ระเบียบ สอ.กษ. ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือผู้ค้ำประกันที่ต้องรับชำระหนี้แทนผู้กู้และผู้กู้ที่พึงเฝ้าระวัง พ.ศ. 2567
 • ระเบียบส.อ.กษ. ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่อ พ.ศ. 2567
 • ระเบียบสอ.กษ. ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2567
 • ระเบียบสอ.กษ. ว่าด้วย ผู้จัดการ ผู้ปฏิบัติงาน และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ. 2567

 • ปี 2566

 • ระเบียบสอ.กษ. ว่าด้วยผู้จัดการ ผู้ปฏิบัติงานและข้อบังคับฯ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2566
 • ข้อบังคับสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566
 • ระเบียบสอ.กษ. ว่าด้วย หุ้น พ.ศ. 2566
 • ระเบียบสอ.กษ. ว่าด้วย การให้ความช่วยเหลือผู้ค้ำประกันที่ต้องรับชำระหนี้แทนผู้กู้และผู้กู้ที่พึงเฝ้าระวัง พ.ศ. 2566
 • ระเบียบ สอ.กษ. ว่าด้วย ผู้จัดการ ผู้ปฏิบัติงาน และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2566

 • ปี 2565

 • ระเบียบว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2564
 • ระเบียบสอ.กษ. ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ. 2565
 • ระเบียบ ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2565
 • ข้อบังคับสหกรณ์ เพิ่มเติม(ฉบัับที่3)2565

 • ปี 2564

 • เรื่องระเบียบการเลือกตั้งประธานและกรรมการปี2564

 • ปี 2563

 • ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิก พ.ศ. 2563
 • ระเบียบว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2563
 • ข้อบังคับประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำกัด พ.ศ.2563
 • ข้อบังคับสหกรณ์เพิ่มเติม (ฉบับที่2) 2564
 • ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์สมาชิกผู้ถึงแก่กรรม 2563
 • ระเบียบสหกรณ์ฯการให้เงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 2563
 • ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยหุ้น ปี 63

 • ปี 2561

 • ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯกองทุนสงเคราะห์สมาชิกผู้ถึงแก่กรรม พ.ศ. 2561

 • ปี 2560

 • ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยทุนเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส 2560

 • ปี 2557

 • ระเบียบสอ.กษ. ว่าด้วยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2557
 • ระเบียบ สอ.กษ. ว่าด้วย การรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2557
 • ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำกัด ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ พ.ศ. 2557
 • ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำกัด ว่าด้วยเงินทุนสะสมเพื่อพัฒนางานสหกรณ์ พ.ศ. 2557
 • ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำกัด ว่าด้วย ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักในการเดินทางสำหรับ กรรมการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานสหกรณ์ พ.ศ. 2557
 • ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำกัด ว่าด้วย การให้เงินกู้พิเศษ พ.ศ. 2557