ข่าวประกาศ

 • ประกาศ สอ.กษ. เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
 • ประกาศสอ.กษ. เรื่อง เลื่อนกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชี 2566
 • เชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชี 2566
 • ประกาศ สอ.กษ.เรื่อง ให้ติดต่อสหกรณ์เพื่อนัดประชุม
 • ประกาศคณะกรรมการสรรหา สอ.กษ.เรื่อง ผลการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2567
 • การสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2567
 • ประกาศคณะกรรมการสรรหา(เพิ่มเติม) เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2567
 • ประกาศ สอ.กษ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2567
 • ประกาศ สอ.กษ. เรื่อง แจ้งบริการรับฝากและถอนเงินผ่านธนาคาร
 • ประกาศ สอ.กษ. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ประจำปี 256
 • ประกาศสอ.กษ. เรื่อง การปรับเพิ่มเงื่อนไขการประกันคุ้มครองหนี้
 • ประกาศคณะกรรมการสรรหา เรื่องหลักเกณฑ์และการรับสมัครประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2567
 • คำสั่งสอ.กษ. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
 • ประกาศสอ.กษ. เรื่องการจัดตั้งศูนย์ประสานงานคดี สอ.กษ.
 • ประกาศ หยุดให้บริการเพื่อดำเนินการยืนยันยอดให้กับผู้สอบบัญชี ในวันที่ 1 ธันวาคม 2566
 • แบบฟอร์มโครงการเงินกู้เพื่อทัศนศึกษา
 • ประกาศ สอ.กษ. เรื่องโครงการเงินกู้เพื่อทัศนศึกษาและท่องเที่ยว
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ สอ.กษ. ชุดที่ 51
 • คำสั่ง แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการ สอ.กษ. ชุดที่ 51
 • ประกาศ สอ.กษ. เรื่อง นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับสมาชิก
 • ระเบียบวาระการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 2 ก.ย. 2566
 • คำสั่ง แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะกรรมการสหกรณ์
 • ระเบียบวาระการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2566 พ.ศ. 2566
 • ประกาศ หยุดให้บริการสมาชิกในวันที่ 1 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 12.30 น.
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญครังที่ 1/ 2566 พ.ศ. 2566 จำนวน 200 ท่านที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และสำรองลำดับที่ 201 เป็นต้นไปในกรณีที่ผู้ที่ลงทะเบียนได้ในลำดับ 1-200 สละสิทธิ์หรือติดภารกิจ
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 51 พ.ศ. 2566
 • ประกาศ กำหนดวันประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่1/2566 พ.ศ.2566
 • ประกาศ สอ.กษ. เรื่อง การกำหนดมูลค่าหุ้นสำหรับวงเงินกู้สามัญไม่เกินมูลค่าหุ้นและเงินให้กู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ฉบับที่ 3
 • ประกาศ สอ.กษ. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้เงินกู้ฉุกเฉิน โครงการปันผลคืนสุข
 • ประกาศ สอ.กษ. เรื่อง โครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก สอ.กษ. ฉบับที่ 2
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการศึกษาประชาสัมพันธ์ และคณะอนุกรรมการข้อบังคับและระเบียบ
 • ประกาศแต่งตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ สอ.กษ.ประจำปี 2566
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 51 สอ.กษ.
 • ประกาศ สอ.กษ. เรื่อง การกำหนดมูลค่าหุ้นสำหรับวงเงินกู้สามัญไม่เกินมูลค่าหุ้น และเงินให้กู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (ฉบับที่ 2)
 • แบบฟอร์มโครงการปันผลปันสุข แบบมีบุคคลค้ำประกัน
 • ประกาศหมายเลขสมาชิกผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชี 2565 สอ.กษ.
 • ประกาศติดตามสมาชิกหรือทายาทมาปิดบัญชีเงินฝาก
 • ข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมของคณะกรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ พ.ศ.2566
 • กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
 • คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
 • ประกาศ ผลการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
 • การกำหนดมูลค่าหุ้นสำหรับเงินกู้สามัญไม่เกินมูลค่าหุ้นและเงินให้กู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
 • ผลการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ สอ.กษ.
 • ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งผู้จัดการ สอ.กษ.
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและตำแหน่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อ
 • ประกาศการสรรหากรรมการดำเนินการ ปี2566 ฉบับที่ 2
 • ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหากรรมการดำเนินการ สอ.กษ ปี 2566
 • ประกาศ รับสมัครผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำกัด
 • ตำสั่ง แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการข้อบังคับและระเบียบ
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ สอ.กษ.
 • กำหนดวงเงินรับฝากจากสมาชิก
 • การถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก สอ.กษ.
 • ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ขยายระยะเวลา การจ้างผู้ตรวจกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2566
 • ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ สอ.กษ. ประจำปี 2566
 • ประกาศ กำหนดการสรรหากรรมการดำเนินการ สอ.กษ. ประจำปี 2566
 • ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องการจ้างผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2566
 • ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ สอ.กษ.
 • โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำกัด
 • ประกาศรายชื่อรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสามัญ ประจำปี 2565
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ สอ.กษ. ชุดที่ 50 ระยะที่ 2
 • ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2565
 • ประกาศคณะกรรมการสรรหา เรื่องผลการสรรหาฯ แก้ไขเพิ่มเติม
 • ผลการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการทดแทนตำแหน่งว่าง
 • ประกาศวิธีการและขั้นตอนการสรรหาประธานและกรรมการดำเนินการ สอ.กษ.ทดแทนตำแหน่งที่ว่าง
 • ประกาศ รายชื่อผู้สมัครรับการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ 2565 (ทดแทนตำแหน่งที่ว่าง)
 • โครงการประกันอุบัติเหตุพิเศษสำหรับสมาชิกสหกรณ์ฯ และครอบครัว
 • คำสั่งสหกรณ์ออมทรัพย์ ที่ 15/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
 • การสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ สอ.กษ.(ที่ว่างลง)
 • การประชุมใหญ่วิสามัญ 1/2565
 • ประกาศ เรื่อง การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสามัญ ประจำปี 2565
 • ประกาศ เรื่อง หยุดดำเนินการทางธุรกรรมชั่วคราว
 • หลักเกณฑ์การขอรับเงินช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภัยพิบัติ พ.ศ. 2563
 • ประกาศ การกำหนดส่งค่าหุ้นรายเดือนจากสมาชิก พ.ศ. 2564
 • ประกาศ เรื่อง หยุดดำเนินการทางธุรกรรม วันที่ 1 กรกฎาคม 2565
 • คำสั่งคณะผู้ตรวจการสหกรณ์ที่ 12/2565 เรื่องยกเลิกคำสั่งที่ 7/2565 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายการเงิน
 • ประกาศ เรื่อง การจ่ายคืนค่าหุ้นแก่สมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพในระหว่างปีบัญชี กรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มที่จะขาดทุนสะสม
 • คำสั่งนายทะเบียนที่ (สสพ.1)11/2565 และ 12/2565เรื่องขยายระยะเวลาให้คณะกรรมการดำเนินการ สอ.กษ. หยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราว
 • ประกาศ เรื่องเปิดดำเนินการทางธุรกรรมทางการเงิน
 • ประกาศ เรื่อง หยุดดำเนินการทางธุรกรรมชั่วคราว
 • สารจาก สอ.กษ. การทุจริตของเจ้าหน้าที่ , การดำเนินคดีเจ้าหน้าที่ , การบริหารการเงิน , การดำเนินการเกี่ยวกับคำร้องของสมาชิก , มาตรการควบคุมภายในเกี่ยวกับการเงิน , ขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่าน
 • คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้จัดการ
 • คำสั่ง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัต้หน้าที่หัวหน้าฝ่ายการเงิน
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง​
 • ประกาศ เรื่องการถอนเงินและการลาออกของสมาชิก สอ.กษ.
 • ให้เจ้าหน้าที่พักการปฏิบัติหน้าที่
 • สารจากสหกรณ์
 • การถอนเงินและการลาออกของสมาชิกสหกรณ์
 • แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
 • สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกผู้ติดcovid
 • ประกาศโครงการเงินกู้สู้ภัยโควิด 2 และแบบฟอร์มคำขอกู้เงินโครงการเงินกู้สู้ภัยโควิด
 • คำสั่งแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2565
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้,คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์,คณะอนุกรรมการข้อบังคับและระเบียบประจำปี 2565
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 50
 • ประกาศสมาชิกผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งประธานและกรรมการ2565
 • รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี2565
 • รายชื่อผู้สมัครประธานกรรมการและกรรมการ2565(เพิ่มเติม)
 • รายชื่อผู้สมัครประธานกรรมการและกรรมการ2565
 • ยอดเงินปันผลประจำปี 2563 ส.ป.ก.,กษ.สุราษฎร์ธานี,กษ.ลำปาง,กษ.นครสวรรค์,กษ.พะเยา,กษ.สิงห์บุรี,กษ.เชียงราย,กษ.ลำพูน,กษ.อุดรธานี,กษ.มหาสารคาม,กษ.ร้อยเอ็ด,กษ.อ่างทอง,กษ.สุพรรณบุรี,กษ.พัทลุง,กษ.สมุทรสงคราม,กษ.ปทุมธานี,กษ.นครปฐม,กษ.มุกดาหาร
 • ยอดเงินปันผลประจำปี 2563 นครนายก,นราธิวาส,พิจิตร,กำแพงเพชร,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรปราการ,อุทัยธานี,บุรีรัมย์,หนองคาย,ชัยภูมิ,เพชรบูรณ์,พิษณุโลก,อุบล,อยุธยา,สุโขทัย,อุตรดิตถ์,ชุมพร,ตาก,ราชบุรี,..สตูล
 • ยอดเงินปันผลประจำปี 2563 กษ.กาญจนบุรี,กษ.ปัตตานี,กษ.ระยอง,กษ.ชลบุรี,กษ.ตรัง,กษ.ระนอง,กษ.กระบี่,กษ.ตราด,กษ.ภูเก็ต,กษ.บึงกาฬ,มกอช.,กนท.,ศทส.ขรก.บำนาญ สจก.
 • ยอดเงินปันผลประจำปี 2563 ข้าราชการบำนาญ สป.กษ.
 • ยอดเงินปันผลประจำปี 2563 ขรก.บำนาญ สศก.,สกร.,กรมหม่อนไหม,สพบ.,กองทุน สป.กษ.,ขรก.บำนาญกรมฝนหลวงและการบินเกษตร,ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต,พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ