เอกสารดาวน์โหลด

 • ใบสมัครเป็นสมาชิกของผู้เอาประกันภัยกลุ่ม (ทิพยประกันชีวิต)
 • แบบฟอร์มคำขอกู้สามัญบุคคลค้ำประกัน (สอ.200)
 • ใบสมัครประธาน ฯ
 • ใบสมัครกรรมการ ฯ
 • แบบฟอร์มโครงการเงินกู้เพื่อทัศนศึกษา
 • ใบขอเปลี่ยนแปลงการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน
 • แบบฟอร์มเข้าร่วมโครงการประกันอุบัติเหตุพิเศษสำหรับสมาชิกสหกรณ์และครอบครัว
 • แบบฟอร์มโครงการปันผลปันสุขแบบมีบุคคลค้ำประกัน
 • คำขอกู้ฉุกเฉินเพิ่มบุคคลค้ำประกัน
 • คำขอกู้สามัญ(ไม่เกินมูลค่าหุ้น)เพิ่มบุคคลค้ำประกัน
 • แบบฟอร์มโครงการกู้เงินปันผลคืนสุข
 • แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำหรับสมาชิก สอ.กษ.
 • แบบฟอร์มคำขอกู้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก สอ.กษ.
 • แบบฟอร์มคำขอกู้เงินสามัญ ไม่เกินมูลค่าหุ้น (สอ.207)
 • แบบฟอร์มต่างๆ
 • การเปลี่ยนแปลงหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์
 • แบบฟอร์มการสมัครเป็นสมาชิกสมทบ
 • แบบฟอร์มการสมัครเป็นสมาชิกสามัญ
 • แบบคำร้องขอตรวจสอบการทำธุรกรรมฯ สอ.กษ
 • แบบฟอร์มคำขอกู้เงินและหนังสือกู้โครงการเงินกู้สู้ภัยโควิด
 • แบบฟอร์มคำขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน
 • แบบฟอร์มขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร ประจำปี 2564
 • แบบฟอร์มขอรับทุนเพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส
 • ใบถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ สอ.กษ.
 • ใบถอนเงินฝากออมทรัพย์ สอ.กษ.
 • หนังสือยินยอมให้นำเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนชำระหนี้สำหรับผู้เข้าโครงการ โควิค 19 เฉพาะกรณีที่ขยายไปแล้ว 120 งวด สิ้นสุดอายุตั้งแต่ 70ปีขึ้นไป
 • แบบฟอร์มกู้โครงการสหกรณ์ปันสุขเที่ยวสนุกทั่วไทยระยะ2
 • ใบสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ปี64
 • แบบขอรับเงินช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภัยพิบัติ
 • แบบฟอร์มหนังสือยืนยันการเป็นสมาชิกต่อกรณีโอนย้ายและลาออกจากต้นสังกัด
 • แบบฟอร์ม ขอเปลี่ยนแปลงประเภทสมาชิกจาก สมาชิกสมทบ เป็น สมาชิกสามัญประเภท ก.
 • แบบคำขอเปลี่ยนแปลงประเภทสมาชิกจาก “สมาชิกสมทบ”เป็น “สมาชิกสามัญ ตามข้อ 33(5)ข.”
 • ใบขอเปลี่ยนแปลงการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน
 • ขอยกเลิกการทำประกันคุ้มครองหนี้
 • แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงการส่งเงินงวดชำระหนี้(ปรับลด)
 • แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน(ทิพยประกันชีวิต)
 • บันทึกข้อความไม่ประสงค์ให้หักเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
 • หนังสือยืนยันการเป็นสมาชิกต่อกรณีโอนย้ายและลาออกจากต้นสังกัด
 • แบบฟอร์มกู้หุ้นค้ำประกัน
 • แบบฟอร์มขอรับเงินสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม
 • คำขอกู้เงินพิเศษ