การช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภัยพิบัติ

 1. หลักเกณฑ์การให้ช่วยเหลือ
  1. สมาชิกสามัญ หรือสมาชิกสมทบ
  2. สมาชิกหรือคู่สมรส เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ได้รับความเสียหาย สมาชิกจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน หรือในสัญญาเช่าที่พักอาศัย
  3. บ้านหรือบ้านเช้าอยู่ในพื้นที่ ที่ทางราชการประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติ
 2. เอกสารที่ต้องใช้ประกอบ
  1. สำเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
  2. สำเนาทะเบียนบ้านที่ได้รับความเสียหาย ฉบับที่สมาชิกที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
  3. เอกสารที่ทางราชการประกาศให้เป็นพื้นที่ ที่ประสบภับพิบัติ เว็บสล็อต
 3. วิธีขอรับเงินช่วยเหลือ
  1. สมาชิกยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
  2. ติดต่อขอรับแบบคำร้องได้ที่สำนักงานสหกรณ์ฯ หรือดาวน์โหลดแบบคำร้องได้จาก sc.moac.ho.th
  3. ยื่นแบบขอรับเงินช่วยเหลือด้วยตนเองที่สำนักงานสหกรณ์ฯ หรือส่งทางไปรษณีย์

เงินสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม

เงินทุนเกื้อหนุนสมาชิกอาวุโส