รมช.มนัญญา ตรวจเยี่ยมสหกรณ์แห่งแรกของประเทศไทย

25 กันยายน 2021 13:45:13
นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมและรับฟังการดำเนินของสหกรณ์วัดจันทร์ เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคต่างๆ โดยมี นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายสมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ สหกรณ์วัดจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โอกาสนี้ ได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สหกรณ์วัดจันทร์ ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์สหกรณ์แห่งแรกของประเทศไทย