กระทรวงเกษตรฯ จัดเตรียมเครื่องจักร-เครื่องมือ เพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้ผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม และเตรียมเสบียงพืชอาหารสัตว์สำหรับแจกจ่ายต่อพี่น้องเกษตรกร

25 กันยายน 2021 14:59:58