คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ มอบหมายผู้ตรวจการสหกรณ์ดำเนินการแทนคณะกรรมการดำเนินการ สอ.กษ. เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องให้แล้วเสร็จตามวิธีการและระยะเวลาทีกำหนด

03 พฤษภาคม 2022 21:32:27