ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สอ. กษ. ชุดที่ 50 ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 25 มีนาคม 2565

29 มีนาคม 2022 15:48:34
วันที่ 25 มีนาคม 2565 นางสุภาพร พิมลลิขิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำกัด (สอ. กษ.) ชุดที่ 50 ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการ ร่วมกันพิจารณาการดำเนินงานของสหกรณ์ประจำเดือนมีนาคม 2565